Északi vagy déli part? – Nyerj Balcsi Original felsőt! – JÁTÉKSZABÁLYZAT

I. A nyereményjáték szervezője:

Az „OANDER Media Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18., adószáma: 14330733-2-42) továbbiakban: Szervező.

II. A nyereményjátékban részt vevők körének meghatározása:
A Szervező által szervezett „Északi vagy déli part? – Nyerj Balcsi Original felsőt!” elnevezésű nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki nem esik a VII. pontban meghatározott személyek körébe és a Játék időtartama alatt a helyesen kitölti a nyereményjáték kiírásában található kitöltő formot.

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdem ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

III. A játék részletes leírása:
A Játékosnak a nyereményjáték kiírásában található űrlapot kell adatai megadásával helyesen kitöltenie.


IV. Érvénytelenné nyilvánítás jogának kikötése:
Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon regisztráltak között, akik nem felelnek meg a Szervező jelen Szabályzatában megadott személyi és alaki feltételeinek, azaz a Játékos

nem vehet részt a Játékban a VII. pontban meghatározott kizárási okok fennállása miatt,
nem teljesíti a III. pontban leírtakat,
nem a valóságnak megfelelő adatait közli,
a Játék időtartamát túllépve regisztrál.

Abban az esetben, ha egy regisztrációt a Szervező a fenti feltételek szerint érvénytelennek nyilvánít, úgy a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Szervező az érvénytelenné nyilvánításról külön értesítést nem küld, de a Játékos kérése telefonon vagy e-mailben felvilágosítást ad az érvénytelenné nyilvánítás okáról.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervező felelősséget nem vállal.


V. A Játék időtartama:
A Játékban 2015. december 9. - 2015. december 15. 10 óra közötti időtartamban lehet részt venni. A megadott időtartam túllépése esetén a Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát.

 

VI. Nyeremény:
A Játék során a Szervező egy nyertest sorsol. A játék során két nyertest sorsolunk ki, aki szabadon választhat a Balcsi Original készleten lévő North Coast és South Coast felsőiből. A méretet és fazont a két nyertessel a Szervező Partnere egyezteti. A nyereményben részesülés tényéről Szervező e-mailben értesíti a Játékost.

A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy nyereménye átadásra kerüljön legkésőbb a játék utolsó napjától számított 14 napos jogvesztő határidőn belül. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható.

A Szervező a nyeremények átadásának lehetőségét csak ezen 14 napos jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeletet gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményt pénzre váltani, kereskedelmi forgalomba hozni nem lehet. A nyeremények kiszállításának költségét a Szervező viseli, egyéb felmerülő költségek megtérítésére a Játékos nem tarthat igényt (pl. a nyeremény átvétele érdekében a helyszínre utazás költsége, telefonos tudakozódás költsége stb.).


VII. A Játékból kizártak köre:
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen alkalmazottak Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


VIII. Sorsolás:
A Játék beküldési határideje után a beérkezett érvényes beküldők közül egy szoftver segítségével véletlenszerűen kisorsolásra kerül három beküldő neve közjegyző jelenlétében. A három személy az általa kiválasztott szettet kapja. Továbbá három pótnyertes neve is kisorsolásra kerül.

A nyertesek sorsolásának időpontja és helyszíne: 2015. december 15. 10 óra (a sorsolást a random.org segítségével végezzük), a Szervező irodája, 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.

Nyertes játékos:
Az a Játékban részt vevő minősül nyertes játékosnak, aki

érvényesen regisztrál a II. pontban megadott feltételek szerint,
akivel szemben nem áll fenn érvénytelenné nyilvánítási ok,
akinek a neve kihúzásra kerül a közjegyző előtti sorsoláson,
a nyertességéről történő értesítés után a nyeremény részére átadható.

Pótnyertesek:
A pótnyertesek akkor lépnek a nyertes Játékos helyébe, ha a nyertes Játékos kiesik a Játékból:

a Játékos többször kerül nyertesként kisorsolásra, vagy
a nyertes Játékos a nyeremény átvétele érdekében nem tanúsít együttműködést. (pl. az értesítéskor a meghatározott időn belül nem jelzi a nyereményre való igényét, a nyeremény a megadott címre nem kézbesíthető)


IX. Adatvédelem:
A Szervező a Játékos által a jelen Szabályzatban meghatározott, a Játékos által önként megadott személyes adatainak védelmét és kezelését az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak teljeskörű betartása mellett biztosítja.

Az Infotv. 20. §-a szerint a Szervező, mint adatkezelő a Játékos részére a személyes adatainak kezelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Adatkezelő szerv: OANDER Media Kft. (Szervező)

Adatkezelés célja: a „Északi vagy déli part? – Nyerj Balcsi Original felsőt!” nyereményjáték lefolytatása.

Adatkezelés jogalapja: a Játékban részt vevő személyek személyes adatainak kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul.

Adatkezelésre és az adatok feldolgozására jogosult személy: Ocskay Zsófia

Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték időtartama, beleértve a nyeremények átadásának időtartamát is, ezt követően a Játékos által megadott személyes adatokat direkt marketing és piackutatás céljából mindaddig kezelhetők, míg a Játékos nem kéri az átadott személyes adatainak törlését.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: A Játékost az Infotv. 21. §-ának a)-b) és c) pontjában meghatározott jogok illetik meg az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, személyes adatainak megsértése esetén pedig az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Szervezőt adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-61234/2013

Játékos a Játékban történő részvételével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott - önkéntes adatszolgáltatáson alapuló – személyes adatait a Szervező megismerhesse, azok a Szervező adatbázisába kerülhessenek és azokat az Szervező az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelje.

A Játékos a nyereményjátékban történő részvételével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzattal bekért és a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező, illetve a Szervező Partnere (Balcsi Original) adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, illetve a Szervező Partnere a Játék lebonyolításának ideje alatt, valamint direkt marketing és piackutatás érdekében saját céljára az adatbázisból további ellenszolgáltatás és adatkezeléshez adott felhatalmazás nélkül kezelje.

A Játékos bármikor kérheti az adatkezelőt, hogy a személyes adatainak kezeléséről adatkezelő nyújtson tájékoztatást, kérelmezheti továbbá megadott személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak az adatbázisból történő törlését vagy zárolását is.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az érintett az alábbi címen kérhet:
postai cím: OANDER Media Kft. 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.
e-mail címen: ugyfelszolgalat@shopping.hu

Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa előre nem látható körülmények esetére a promóciós ajánlatát visszavonja, vagy megváltoztassa. Ebben az esetben az eredetileg felajánlott nyeremény helyett más, ugyanolyan, vagy azonos értékű nyeremény felajánlására kötelezi magát.


Az erről szóló értesítést a Szervező a honlapján közzé teszi.

2015. december 9.